پرینت

    سیکلونهای استاندارد


    محاسبه و طراحی و ساخت انواع سیکلون با ظرفیتهای مختلف جهت جمع آوری مواد و ذرات در صنایع مختلف (معدنی - چوب - رنگ - پرداخت و ... )